top of page

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΣΘ

Το Δ αναφέρεται στη Διαλεκτική. Η έννοια της διαλεκτικής είναι βασισμένη στην ιδέα ότι όλα τα γεγονότα διαδραματίζονται στη βάση της σύνθεσης κι αντίθεσης, και ότι η αλλαγή προκύπτει όταν υπάρχει διάλογος μεταξύ των αντίθετων θέσεων. Η διαλεκτική μπορεί να περιγραφεί ως η σύνθεση μιας θέσης και της αντίθετης θέσης της (έτσι προκύπτει η σύνθεση μεταξύ δύο αντίθετων). Στην περίπτωση της ΔΣΘ, η κύρια σύνθεση για τους πελάτες και θεραπευτές βασίζεται στην Αποδοχή και την Αλλαγή. Η διαδικασία της διαλεκτικής δημιουργεί τρεις βασικές υποθέσεις:

  • Όλα τα γεγονότα είναι αλληλένδετα.

  • Η αλλαγή είναι συνεχής και αναπόφευκτη.

  • Τα αντίθετα μπορούν να ενσωματωθούν για να σχηματίσουν μια προσέγγιση όσο το δυνατό πιο κοντά στην αλήθεια.

Το Σ αναφέρεται στη Συμπεριφορική. Η ΔΣΘ είναι συμπεριφορικής προσέγγισης, που σημαίνει ότι η αξιολόγηση και ο στόχος των συμπεριφορών αποτελεί προτεραιότητα με σκοπό να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να επιλύσουν τα προβλήματα τους. Ο απώτερος σκοπός είναι να μπουν ως στόχοι οι προβληματικές συμπεριφορές, να τύχουν παρακολούθησης, και έπειτα συστηματικά να αναλυθούν οι συναισθηματικοί/ γνωστικοί/ συμπεριφορικοί παράγοντες της συμπεριφοράς. Αυτό συμπεριλαμβάνει αρχικά τη στόχευση σκόπιμων αυτοτραυματισμών/ αυτοκτονικών παρορμήσεων ή άλλων δυσλειτουργικών συμπεριφορών, και τη συνεργασία με τον/ην θεραπευόμενο/η για να καταλάβει ποιοι προγενόμενοι παράγοντες, κατά τη διάρκεια και έπειτα της συμπεριφοράς, κάνουν τη συμπεριφορά πιθανή να συμβεί. Αυτό οδηγεί σε μια από κοινού ανάλυση λύσης, έτσι ώστε να εξεταστούν και να δημιουργηθούν νέοι τρόποι διαχείρισης έντονων δυσάρεστων συναισθημάτων και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή. Σημαντικό στοιχείο αυτού είναι η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, οι οποίες διδάσκονται σε ένα ομαδικό πρόγραμμα που λειτουργεί παράλληλα με την ατομική θεραπεία.

Η ΔΣΘ αποτελείται από τέσσερα συστατικά, ένα γεγονός που την ξεχωρίζει από άλλες θεραπείες. 

  1. Ατομική θεραπεία: Ο στόχος των εβδομαδιαίων ατομικών συνεδριών θεραπείας είναι να αναπτυχθεί μια υποστηρικτική σχέση μεταξύ του/τη θεραπευτή/τριας και του/της θεραπευόμενου/ης. Η ατομική θεραπεία βοηθά τον/την θεραπευόμενο/η να μείνει συγκεντρωμένος/η και κινητοποιημένος/η στο πρόγραμμα και οι συνεδρίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τον/την θεραπευόμενο/η να εξατομικεύσει τη χρήση δεξιοτήτων και να επιτύχει τους προσωπικούς του/της στόχους. Επίσης, η ατομική θεραπεία παρέχει πρακτικές εφαρμογές για συγκεκριμένα θέματα ενός ατόμου.

  2. Ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων: Ο ακρογωνιαίος λίθος της ΔΣΘ, η ομάδα εκπαίδευσης δεξιοτήτων, περιλαμβάνει τη διδασκαλία ενός συνόλου δεξιοτήτων που εξισορροπεί την αποδοχή και την αλλαγή. Η ομάδα καλύπτει τις δεξιότητες ενσυνειδητότητας, συναισθηματικής ρύθμισης, ανοχής της δυσφορίας και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας. Οι δεξιότητες ενσυνειδητότητας εστιάζονται στη μάθηση της παρατήρησης, της περιγραφής, και της συμμετοχής σε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές εμπειρίες (συμπεριλαμβανομένου των σκέψεων, των συναισθημάτων, και των πραγμάτων που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις πέντε αισθήσεις μας) χωρίς να κρίνουμε αυτές τις εμπειρίες ως «καλές» ή «κακές». Οι δεξιότητες ενσυνειδητότητας θεωρούνται βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή εφαρμογή των άλλων δεξιοτήτων της ΔΣΘ. Οι δεξιότητες της Συναισθηματικής Ρύθμισης έχουν ως στόχο τη διαχείριση και αλλαγή των συναισθημάτων, στη δημιουργία ισχυρότερης προσοχής έναντι των συναισθηματικών πυροδοτούμενων γεγονότων, και στην ενίσχυση θετικών συναισθημάτων μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές. Οι δεξιότητες της Ανοχής της Δυσφορίας περιλαμβάνουν πρακτικές στρατηγικές για την ανοχή και επιβίωση καταστάσεων δυσφορίας της στιγμής, οι οποίες αποτρέπουν να επιδεινωθεί η κατάσταση. Επίσης, επικεντρώνονται στην ολοκληρωτική αποδοχή της εσωτερικής ηρεμίας με καταστάσεις που έχουν προκαλέσει συναισθηματικό πόνο. Οι δεξιότητες Διαπροσωπικής Αποτελεσματικότητας διδάσκουν τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσεων, την ενίσχυση της αυτο-φροντίδας και την ενίσχυση του σεβασμού & αυτοσεβασμού μέσα από διάφορους τύπους σχέσεων.

  3. Τηλεφωνική διαβούλευση: Οι κρίσεις μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Η καθοδήγηση κατά τη στιγμή της κρίσης επιτρέπει στον/στη θεραπευτή/τρια να παρέχει στον/στην θεραπευόμενο/η εκπαίδευση δεξιοτήτων σε πραγματικό χρόνο στις πιο ευάλωτες στιγμές του/της. Η τηλεφωνική διαβούλευση είναι συνήθως σύντομη και επικεντρώνεται στην εφαρμογή δεξιοτήτων της ΔΣΘ. 

  4. Διαβουλευτική ομάδα θεραπευτών: Αυτό το σημείο ωφελεί έμμεσα τον/την θεραπευόμενο/η και απευθύνεται στον/στη θεραπευτή/τρια. Οι συναντήσεις αυτές αφορούν την υποστήριξη των θεραπευτών στην παροχή των θεραπευτικών υπηρεσιών του προγράμματος. Οι θεραπευτές/τριες της ΔΣΘ καλούνται να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες συναντήσεις που χρησιμεύουν στη διατήρηση και στην ενίσχυση κάθε κινήτρου τους να παρέχουν ΔΣΘ όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

bottom of page